Montréal Zion Alliance Church
蒙特利尔宣道会锡安堂

 

信息系列链接(不断更新中)

                                                                                                                                       主日崇拜信息录影链接:

2020年

 

来跟从我 https://youtu.be/iU77vooJQQM

恩慈待人必蒙福 https://youtu.be/II-hZLAdUuQ

抵御仇敌 https://youtu.be/dGGb_zc5lfE

走出困境 https://youtu.be/jOjfzy62pp8

新造的人 https://youtu.be/49jg8ARlowc

奇异恩典 https://youtu.be/ycyW7QZeuDk

被圣灵充满 https://youtu.be/ipSoDZ88v5M

建立一个家 https://youtu.be/FKyKBfeJDJ0

微声引领 https://youtu.be/snLW6NlEYys

君王的品质 https://youtu.be/IXF1LoVYkFE

彼此顺服 相爱合一 https://youtu.be/646mMZ1PfWY

多元而合一的群体 https://youtu.be/Afy7aumeufM

感恩的杯 https://youtu.be/fcvju3i70Jc

不朽的种子 永远的生命 https://youtu.be/G2aY2Wf6vnE

挪亚的日子 https://youtu.be/OA1uwi9t4OI

神赐安慰与盼望 https://youtu.be/qNV8Vjro-Hs

遵行神的话 https//youtu.be/7BzNuGeezcI

在生活中寻求神的国 https://youtu.be/Q7v4VGX9eCk

圣洁生活见于爱邻舍 https://youtu.be/yWML1Iyow4I

信心的建立 https://youtu.be/8IzrYnt0aks

警醒面对末后的日子 https://youtu.be/UT7x9T-8Bas

挺身仰首 欢喜盼望 https://youtu.be/ha3ovQS8kQo

大哉 敬虔的奥秘 https://youtu.be/bHz8AquVENA

年终的感恩 https://youtu.be/e22XiBrTj48

 

2021年1月

 

新年第一件事 https://youtu.be/LPeEhJym-og

你们说我是谁?https://youtu.be/Bc8UsTm8CyE

遵主而行 https://youtu.be/gdyZmxyPSNU

欲从我者 当克己以从 https://youtu.be/JQ3kaOUmKXQ

焚而不毁的异象 https://youtu.be/LgutQGroR6k

 

2-4月

逾越节的救恩 https://youtu.be/ojZy6IolEuk

认识你的神 https://youtu.be/_xH-BXNsyhw

天国八福 https://youtu.be/p--OAjWczwI

来 就近我 https://youtu.be/dZEYUjKD0jo

活在天国里 https://youtu.be/aC7K1rozLvI

耶稣荣耀进入圣城 https://youtu.be/JzKQgn3yO6E 

路上奇遇主 https://youtu.be/sFWaKNL4cKI  

爱的回应 https://youtu.be/eHG4oXbuHH0 

感恩的祷告 https://youtu.be/l1y7CZtB7eQ                       

 

 

  灵修祈祷专栏录影链接:

聆听神-1 https://youtu.be/d8tOZI45YlM

聆听神-2https://youtu.be/gBb6WJ1Tp6U

聆听神-3 https://youtu.be/YilZs434UD8

聆听神-4 https://youtu.be/w2TOV3zuIG0

聆听神-5https://youtu.be/Cb6pMkg8VVM

 

祈祷的操练-1 https://youtu.be/a2vvH7CbT5k

祈祷的操练-2 https://youtu.be/knMtHQNEWp8

祈祷的操练-3 https://youtu.be/uag5YlRITN8

祈祷的操练-4 https://youtu.be/rHYlIpITqhw

祈祷的操练-5 https://youtu.be/cJEgxUF2jQM

祈祷的操练-6 https://youtu.be/UkZ_VkR_2P4

祈祷的操练-7 https://youtu.be/cT3m8o93fIo

 

                                      简易读经系列录影链接:

查经的原则和方法-1 https://youtu.be/K0EgtTYTEjk

查经的原则和方法-2https://youtu.be/K_1dsFkc_Jo

查经的原则和方法-3 https://youtu.be/TIdxoAH_PRQ

查经的原则和方法-4 https://youtu.be/w0cuY9Fhlvg

查经的原则和方法-5 https://youtu.be/gHSM74hkP3s

查经的原则和方法-6 https://youtu.be/akBuW0fgTsQ

查经的原则和方法-7 https://youtu.be/4mYmjgMTA58

查经的原则和方法-8 https://youtu.be/hbSCSYeke6I

查经的原则和方法-9 https://youtu.be/INUtKP2ZiiM

查经的原则和方法-10https://youtu.be/qTg9utyM-28

查经的原则和方法-11https://youtu.be/RwkqJoz7sbE

查经的原则和方法-12 https://youtu.be/26s41UT6aTM